Na Vysočině se vytváří nový IDS

19.12.2018

Na území Kraje Vysočina se formuje nový IDS - Veřejná doprava Vysočiny. Ten propojí vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravu, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly. Cestující tak budou moci na jednu jízdenku cestovat napříč krajem. Kraj Vysočina je poslední ze všech krajů v ČR, který nemá žádnou tarifní integraci.

Většinu spojů v ZVS na území Vysočiny provozuje modrobílý dopravce ICOM
Většinu spojů v ZVS na území Vysočiny provozuje modrobílý dopravce ICOM

V současné době jsou poskytovány integrované dopravní služby na železnici a silnici ve východní části kraje při hranicích s Jihomoravským krajem. Jedná se o služby ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 240 (do Náměště nad Oslavou), 241 (do Moravských Budějovic) a 251 (do tarifního bodu Rovné-Divišov), ve veřejné linkové dopravě v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou (linky č. 814, 441, 442, 812, 423, 430, 420, 401, 411, 163, 350 a 335) a v MHD Bystřice nad Pernštejnem (linka č. 370), které jsou integrovány do IDS JMK. Zbylá většina veřejných služeb v přepravě cestujících není dopravně ani tarifně integrovaná.

V Kraji Vysočina v současné době existuje nespočet různých tarifů. V autobusové dopravě je to kilometrický tarif jednotlivých dopravců a to bez možnosti nepenalizování nástupní sazby a to i pokud se jedná o stejného dopravce. V systémech MHD se jedná o kombinace kilometrických, mezizastávkových a zónových systémů. Na železnici, kde má dominantní postavení dopravce České dráhy je uplatňován tarif TR 10, kde při přestupu není penalizována nástupní sazba. Například u Jindřichohradeckých místních drah platí zónově-časový tarif.

V rámci příprav IDS probíhají a budou probíhat jednání mezi sousedními kraji, městy s provozem MHD v Kraji Vysočina a železničními dopravci na společném tarifním propojení.

Základním stavebním prvkem nového tarifního systému bude použití zónově-relačního tarifu, který se jeví jako nejvhodnější pro polycentrické osídlení Kraje Vysočina. Navržené zóny budou o velikosti 1 - 2 obcí tak, aby se předešlo tarifnímu znevýhodnění obyvatel, kteří používají veřejnou dopravu pro cestování na krátké vzdálenosti. Jednotlivé zóny mohou být umístěny i na území sousedních krajů, čímž může být zefektivněna mezikrajská přeshraniční doprava a to zejména kvůli umístění Kraje, který je obklopen ze všech stran ostatními kraji. To za předpokladu souhlasu a finančního vypořádání se sousedním krajem. Počet zón v sousedních krajích však musí být omezen na obce blízko hranic a významná centra sousedních krajů (nesmí překročit omezený počet možných kombinací přepravních tras z důvodu kapacity systému a jeho stability).

Noví linkoví dopravci (vybraní na základě výběrových řízení) budou cestujícím vydávat dopravní karty. Tato dopravní karta bude akceptována ČD a stejně tak i MHD měst, která se připojí k novému tarifnímu systému. Stejně tak i noví dopravci, vybraní ve výběrovém řízení, budou akceptovat IN kartu ČD a dopravní karty MHD. Vzájemná akceptace a předávání informací o jízdném na kartách bude probíhat v režimu MAP karty, která umožňuje rozličné kombinace partnerů v tomto systému a zaručuje standardizaci a bezpečnost karet a sdílených dat. Dopravní karta vydávaná Krajem Vysočina prostřednictvím dopravců bude využívaná jako nosič předplatných jízdenek. Předplatní jízdenky s různou časovou platností a věkovou slevou by měly nést hlavní tíhu nového tarifu. Zajištění přestupnosti a výhodnosti oproti jednorázovým jízdenkám (sleva za více jízd) a možnosti nakupovat jízdenky přes e-shop představují hlavní výhody nového tarifního systému. Z důvodu podpory segmentu předplatných jízdenek nebude elektronická peněženka pro nákup jednorázových jízdenek na kartě povolena. Pro cestující, kteří veřejnou hromadnou dopravu nevyužívají pravidelně, zůstanou zachovány jednorázové jízdenky. Aby se zamezilo sčítání nástupních sazeb při opakovaných přestupech, bude využívána jednorázová přestupní jízdenka v papírové podobě s 2D kódem (tzv. "Aztécký kód") pro automatizovanou, snadnější, rychlejší a přesnou kontrolu jízdenek. Bezhotovostní platby jednorázových jízdenek budou umožněny prostřednictvím bezkontaktních bankovních karet. Další alternativou je využití bankovních karet současně jako nosiče předplatných jízdenek. Tato technologie však není ještě zcela vyzkoušena, a proto se Kraj Vysočina rozhodl vydávat vlastní dopravní kartu. S ohledem na vývoj však bude možné na tuto technologii přejít budoucí úpravou software. Společný tarif pro veřejnou linkovou dopravu v závazku Kraje Vysočina, veřejnou drážní osobní dopravu a ve spolupráci s městy také pro zóny s MHD (pokud k tarifní integraci přistoupí) stanoví Kraj Vysočina. V rámci společného tarifu budou uplatňovány jak zákonem nařízené slevy, tak i slevy navržené Krajem Vysočina, např. slevy pro pravidelné cestující nebo slevy s cílem zvýšení atraktivity veřejné dopravy (turistické síťové jízdenky apod.). Distribuci dopravních karet budou zajišťovat informační kanceláře dopravců ve větších městech (zpravidla ORP). Pro nahrání předplatných jízdenek na dopravní karty budou využity informační kanceláře dopravců, pokladny ČD a e-shop, který bude provozovat Kraj Vysočina. Pro zabezpečení stability celého systému budou využita další opatření. Prvním z nich je akceptační test, kterým budou muset projít dopravci a jejich odbavovací zařízení. Standardy odbavovacího zařízení a vybavení vozidel (důležité pro zajištění tarifního systému) budou popsány v zadávacích podmínkách pro výběr dopravců ve veřejné linkové dopravě. Akceptační test po uzavření smlouvy s dopravcem a před začátkem plnění ze smluv ověří, zda dopravce splnil všechny podmínky a je připraven se připojit do tarifního systému. Cílem je dosáhnout plné kompatibility různých dopravních karet a odbavovacích zařízení, aby bylo dosaženo plynulého a rychlého odbavení cestujících při nástupu do vozidla. ČD už v současné době fungují na standardu MAP karty a jejich přizpůsobení standardu Kraje Vysočina by mělo být bez větších komplikací. Dalším opatřením je zúčtovací centrum, které bude zajištovat rozúčtování tržeb mezi jednotlivými dopravci a výpočet kompenzace za závazek veřejné služby. Výstupy z přehledu tržeb budou důležité pro controlling, který bude mít za úkol vyhodnocování dopravního systému a ověřování správnosti odvádění tržeb. Posledním opatřením bude centrální dispečink, který sice nemá přímou spojitost s tarifem, ale bez jeho operativního Řešení nepravidelností v dopravním systému by kvůli nefunkčním přestupům mezi jednotlivými druhy dopravy mohlo dojít k úbytku cestujících, kteří by rádi využívali nový tarifní systém, avšak nesprávně fungující dopravní systém by je odradil. Z výše popsaných důvodů je plánovaný start nového tarifního systému plánován ke stejnému datu jako nového dopravního systému, neboť bez zajištění přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy nelze naplno využít jeho potenciálu jakožto moderní nabídky veřejných služeb v přepravě cestujících.

V současné době jsou již na oficiálních stránkách Kraje Vysočina návrhy jízdních řádů, ze kterých je patrné i číslování linek. Například Pelhřimovsko vyčerpá číselnou řadu 270 - 328 a oblast Bystřicka a Velkomeziříčska číselnou řadu 100 - 136. Na webu jsou k dispozici i průběžně aktualizované návrhy jízdních řádů.

Zeptali jsme Pavla Bartoše z oddělení dopravní obsluhy z Kraje Vysočina aby nám zodpověděl a shrnul několik doplňujících otázek:

1) V Dopravním plánu máte uvedeno, že na území kraje bude zaveden zónově-relační tarif. Uvažovali jste nad zavedením pásmového tarifu?

Odpověď:

Ne. Pro kraj kde je poměrně roztříštěná sídelní struktura je ideální zónově relační tarif s velikostí jednotlivých zón o velikosti jedné až dvou obcí. 

2) Na kdy předpokládáte spuštění nového systému? 

Odpověď: 

Kraj Vysočina v drážní dopravě bude uzavírat smlouvu s dopravcem formou přímého zadání, a to od 15. 12. 2019 (nový JŘ) a tím dojde ke spuštění tarifu VDV k danému datu v drážní dopravě. V linkové dopravě je to závislé na uzavření veřejných zakázek na linkové dopravce a výsledek nechci ze zkušeností předjímat. 

3) V jakém stavu jsou nyní přípravy na zavedení IDS? 

Odpověď:

Jsme před vypsáním veřejné zakázky na dispečink, na systém odbavování cestujících, e-shop atd. předpokládaná dodávka do poloviny roku 2019 tak abychom mohli zajistit provoz od 15. 12. 2019.

4) Plánujete v rámci nového IDS ,,zjednodušit'' číslování linek? 

Odpověď:

Ano. Na www.verejnadopravavysociny.cz jsou uvedeny veškeré linky VDV pod označením trojmístným číslem. U mezikrajských linek (uzavřené mezikrajské smlouvy) jsme číslování linek VDV museli uzpůsobit neobsazeným číslům dle okolních krajů (JMK a StČ). 

5) Plánujete založit i vlastního koordinátora dopravy? 

Odpověď:

Ne, jednotlivé činnosti zajišťujeme vlastními silami anebo dodavatelsky. Viz model ústeckého kraje. 

6) Poslední dobou zaznívá, že se velká města s vlastní MHD nechtějí zapojit do IDS. Jak toto hodláte řešit? Probíhají jednání? Co když odhlasují, že do nového systému nechtějí? 

Odpověď: 

Se všemi městy v Kraji Vysočina, kde se nachází MHD je průběžně jednáno. Jsou dva typy MHD u nás, a to že MHD zajišťuje společnost ve vlastnictví města (DPMJ atd.) a MHD typu, že dané linky zajišťuje místní regionální dopravce. Smlouva o integraci je již uzavřena s krajským městem Jihlava. 

7) Plánujete vytvoření nějakého informačního webu pro cestující? 

Odpověď:

Již je vytvořen, tj. https://www.verejnadopravavysociny.cz. Vzhled stránek se bude v roce 2019 měnit což je předmětem veřejné zakázky. 

8) Budou se krátkodobé přestupní jízdenky prodávat také prostřednictvím vlakové čety ve voze, nebo pouze na osobních pokladnách ČD? 

Odpověď:

Ano.

9) Bude mít nový IDS nějaké jednotné grafické prvky (např. logo)? Budete požadovat jednotný nátěr vozidel v rámci IDS? 

Odpověď:

Ano, již má.

Zdroj: Kraj Vysočina

Autor: Jan Pecka