Pražská integrovaná doprava

Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů.

Pražská integrovaná doprava je moderní integrovaný dopravní systém hromadné dopravy osob, budovaný podle doporučení Evropské unie jako komunální dopravní svaz. Postupně se rozvíjela na území hl. m. Prahy, okresů Praha-východ a Praha-západ a nyní se rozšiřuje na celé území Středočeského kraje v rámci společného IDS Prahy a Středočeského kraje s rozhodujícími dopravními vztahy k hl. m. Praze. Pražská integrovaná doprava je budována s cílem zajistit kvalitní dopravní obslužnost území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného systému jsou čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

Základní principy Pražské integrované dopravy jsou:

 • jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové dopravy
 • systém umožňuje kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky hromadné dopravy, realizovaný prostřednictvím záchytných parkovišť P+R, budovaných při terminálech páteřní kolejové dopravy na okraji Prahy a v jejím okolí
 • jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce
 • vytvoření podmínek pro tržní a konkurenční prostředí na dopravním trhu s cílem udržet potřebnou ekonomickou efektivitu provozu, a to při zachování dopravní koordinace a kooperace
Tarif PID se chová jako časově-pásmový tarif. Je tedy důležité mít na paměti nejen to, kolik pásem projedete, ale i to, aby jste se vešli do časové platnosti jízdního dokladu.


Tarifní pásma

Pražská integrovaná doprava je rozdělena pro potřeby Tarifu PID na jednotlivá tarifní pásma. V Praze se nacházejí tarifní pásma P, 0 a B, ve Středočeském kraji (dále též "Regionu") jsou tarifní pásma číslována od 1 výše a tvoří soustředné pomyslné "mezikruží" kolem Prahy.

Pokud se pohybujete pouze na území Prahy, stačí považovat Prahu za ucelenou tarifní oblast a víc nemusíte řešit (platí zde jednotlivé i předplatní jízdenky pro Prahu).

Pásmování Prahy je však důležité v případě cestování mezi Prahou a Regionem, tedy při využití příměstských autobusových linek 300 až 420 nebo vlakových linek jedoucích z nebo do Prahy. Příměstské autobusové linky jsou na území Prahy zařazeny do tzv. dojezdových pásem (pásma B, 0), zatímco všechny linky MHD (metro, tramvaje, městské autobusy, lanovka na Petřín a přívozy) patří do dvojpásma P. Pásmo P se s pásmy B a 0 územně překrývá na zastávkách obsluhovaných městskými i příměstskými linkami (např. stanice metra Zličín je v pásmu P, pro příměstské linky je ale stejná zastávka v pásmu B). U vlaků jsou stanice v Praze zařazeny v pásmech P (centrum) nebo 0 (širší centrum) nebo B (okraj).

Každý jízdní doklad platí pro počet pásem na něm uvedených, jednotlivá pásma na sebe musí vždy navazovat! Tarifní pásma PID na sebe navazují v tomto pořadí: P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P. Například třípásmová jízdenka platí pro pásma 2, 3, 4; v žádném případě neplatí zároveň pro pásma 1, 3 a 5!

Zařazení zastávek do tarifních pásem PID na každé lince je vždy dáno jejím jízdním řádem.

Tarifní pásma na území Prahy (dvojpásmo P a pásma 0, B)

 • Do pásma P jsou zařazeny všechny linky metra, tramvají, městských autobusů, přívozů, včetně lanové dráhy na Petřín a vybraných železničních stanic a zastávek v centru Prahy. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je počítáno jako dvě tarifní pásma).
 • Do pásma 0 jsou zařazeny dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v širší oblasti okolo centra Prahy.
 • Do pásma B jsou zařazeny úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v okrajových částech Prahy.

Tarifní pásma ve Středočeském kraji (pásma 1 až 7)

 • Do jednotlivých vnějších pásem (1 až 7) jsou zařazeny jednotlivé stanice a zastávky příměstských autobusových linek PID a vlaků zařazených do PID. Příslušnost stanice nebo zastávky k tarifnímu pásmu je vždy dána jízdním řádem konkrétní linky.

Odbavovací systém

Odbavení na příměstských linkách:

Příměstské a regionální autobusové linky jsou ty, které jezdí za hranici Prahy. Jde o linky:

 • číslo 301 až 420, které spojují Prahu s okolními městy a obcemi
 • číslo 421 až 750, které obsluhují pouze území Středočeského kraje
 • číslo 951 až 960, které zajišťují noční spojení mezi Prahou a okolními městy

Na těchto linkách je povolen nástup pouze předními dveřmi. Cestující se musí prokázat platným dokladem, nebo si bez přirážky koupit jízdenku u řidiče. Nástup všemi dveřmi je možný pouze na území Prahy při cestě směrem do města. Tento článek shrnuje možnosti nákupu jízdného při cestování příměstskými autobusy a obsahuje rady a doporučení, jak přispět k lepšímu a rychlejšímu odbavení na příměstských linkách PID.

Z Prahy:

1) S předplatní jízdenkou pro celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupony (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy).

2) S předplatní jízdenkou pro Prahu (pásma P+0+B) nepokrývající však celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem. A pak podle situace:
 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, nebo
 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
 • "Dobrý den, prosím jednou Mníšek (pod Brdy), náměstí."
 • "Dobrý den, prosím jednou za dvacet čtyři."
 • "Dobrý den, prosím jednu třípásmovou jízdenku."

3) Bez předplatní jízdenky

 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, nebo
 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
 • "Dobrý den, prosím jednou Mníšek (pod Brdy), náměstí."
 • "Dobrý den, prosím jednou za čtyřicet."
 • "Dobrý den, prosím jednu pětipásmovou jízdenku."

Do Prahy:

1) S předplatní jízdenkou pro celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupony (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy).

2) S předplatní jízdenkou pro Prahu (pásma P+0+B), případně i na ni navazujícími dalšími pásmy, nepokrývajícími však celou cestu

 • Přiložte čipovou kartu na čtecí zónu pokladny a viditelně ukažte stranu s fotografií řidiči. Kdo nevlastní čipovou kartu, viditelně ukáže řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupony (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). A pak podle situace:
 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, nebo
 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
 • "Dobrý den, prosím jednou do Prahy."
 • "Dobrý den, prosím jednou za dvacet čtyři."
 • "Dobrý den, prosím jednu třípásmovou jízdenku."

3) Bez předplatní jízdenky

 • Označte odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče.

nebo

 • Sdělte cílovou zastávku řidiči a jízdenku si u něj zakupte:
  "Dobrý den, prosím jednou Praha, Vypich." (tzn. bez pásma P)
  "Dobrý den, prosím jednou za čtyřicet." (tzn. bez pásma P)
  "Dobrý den, prosím jednu pětipásmovou jízdenku." (tzn. bez pásma P)
  "Dobrý den, prosím jednou Prahu s metrem (tramvají)." (tzn. včetně pásma P)
  "Dobrý den, prosím jednou za padesát čtyři." (tzn. včetně pásma P)
  "Dobrý den, prosím jednu sedmipásmovou jízdenku." (tzn. včetně pásma P)

Odbavení urychlí:

 • zakoupení jízdenky v předprodeji (především ve žlutých jízdenkových automatech)
 • při platbě u řidiče předem připravené mince odpovídající ceně jízdenky, případně ceně blízké platidlo (do hodnoty 100 Kč)
 • Povinností řidiče je vydat požadovanou a cestě odpovídající jízdenku cestujícímu.
 • Povinností cestujícího je mít po celou dobu přepravy platnou jízdenku, tedy jízdenku od řidiče převzít.
 • Slušné a přívětivé chování řidičů i cestujících zpříjemní cestování všem zúčastněným.
 • Řidič má jako pověřená osoba právo kontrolovat jízdní doklady, protože jejich platnost závisí i na počáteční a cílové zastávce, je tyto skutečnosti oprávněn zjišťovat.
 • Názvy cílových zastávek je možné zkracovat či zjednodušovat - to však nesmí vést k nepřesnostem majícím vliv na výklad Tarifu PID (rozdílné zařazení tarifního pásma, časová platnost jízdenky, nutnost přestupu apod.).
 • Je třeba dodržovat Tarif Pražské integrované dopravy, který například umožňuje posun času a pásma pouze při nákupu nebo označení jízdenek v pásmech P+0+B pro držitele kuponu PID nebo vylučuje užití dvoupásmové 15minutové jízdenky (v základní ceně za 12 Kč) při cestách ze/do/přes zastávky na území hl. m. Prahy.
 • Pokud chcete úhradu provést elektronickou peněženkou, postupujte obdobně, jako když platíte hotově. Použití elektronické peněženky je možné pouze u některých dopravců. (např. pokud vlastníte čipovou kartu vystavenou dopravcem ARRIVA Střední Čechy, kterou používáte jako elektronickou peněženku na linkách SID, můžete tuto kartu používat i na linkách PID téhož dopravce)
Odbavení ve vlacích PID: 

Do systému PID patří osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíky (vždy jen 2. vozová třída). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu ČD (příp. jiného dopravce) také jízdní doklady PID.

Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své trase (zejména dále od Prahy). V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například z jejího jízdního řádu nebo ze schématu níže. Integrované stanice a zastávky mají přiřazené tarifní pásmo.

Použití jízdenky PID

Pokud chce cestující využít jízdenku PID a nemá již označenou jízdenku z přestupu, ani předplacenou jízdenku PID na celý úsek, musí si jízdenku označit.

Způsob odbavení v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách. Jednotlivé stanice jsou barevně rozlišeny podle vybavenosti též ve schématu níže.


Jednotlivé (krátkodobé) jízdné

Jízdenky pro jednotlivou jízdu jsou jízdenky platné zpravidla pro jednu cestu včetně přestupů na všech linkách PID (s určitým omezením ve vybrané železničních stanicích a zastávkách a s úplnou výjimkou linky AE), tato cesta může být v rámci časové platnosti i zpáteční. V systému Pražské integrované dopravy je její platnost omezena pásmově a časově, cestující na ni může cestovat ve vymezeném počtu pásem a ve stanoveném čase. Za tento typ jízdenek je v systému Pražské integrované dopravy považována jízdenka maximálně na 3 dny. Forma jednotlivých (krátkodobých) jízdenek může být papírová nebo elektronická (SMS jízdenka nebo aplikace Sejf).

Jednotlivé jízdné v Praze a v Regionu

Pokud chcete cestovat v Praze na jednotlivé (krátkodobé) jízdné, vybíráte si ze dvou možností, které se odlišují dobou platnosti. Jízdenka na 30 minut stojí 24 korun a jízdenka na 90 minut 32 Kč. Obě jízdenky platí ve všech druzích dopravy (netýká se jízdného zakoupeného přes mobilní telefony, tj. SMS jízdenky nebo aplikace Sejf) a je s nimi možné neomezeně přestupovat.
Při cestování v Regionu nebo i při cestování z Prahy do regionu rozhoduje, kolik pásem projedete a jak dlouho bude cesta trvat.

Kde platí jednotlivé (krátkodobé) jízdenky?

S výjimkou krátkodobých jízdenek za 12, 18, 110 a 310 Kč (a jejich ekvivalentů ve zvýhodněné hodnotě) platí všechny ostatní jízdenky ve všech pásmech Pražské integrované dopravy. Jízdenka za 12 Kč platí pouze ve vnějších pásmech (1 až 7), ale neplatí ve vlacích PID a v Praze; jízdenka za 18 Kč platí v pouze v pásmech B, 1 až 7. Naopak jízdenky za 110 a 310 Kč platí pouze v pásmech P, 0 a B, tedy v Praze.

SMS jízdenky a jízdenky z aplikace Sejf platí jen v pásmu P (bez vlaků).

Označení jízdenek

Krátkodobé jízdenky se označují při prvním vstupu do vozidla/plavidla (tramvaj, autobus, přívoz) nebo do přepravního prostoru stanice/zastávky (metro, lanovka) nebo před nástupem do vlaku ve stanici/zastávce nebo vyjímečně ve vlaku vsunutím do otvoru označovače tak, aby označení bylo provedeno na místě jízdenky k tomu určeném. Při přestupu se jízdenka znovu neoznačuje, dalším označením se stává jízdenka neplatnou! Při nákupu jízdenek u řidiče příměstských autobusů se tyto jízdenky již dále neoznačují. Zakoupíte-li si však jízdenku pro Prahu v doplňkovém prodeji u řidiče (s přirážkou), je nutné ji neprodleně po zakoupení označit!

Přestupnost jízdenek

Veškeré jízdenky Pražské integrované dopravy jsou přestupní (v rámci své časové a pásmové platnosti).

Časová platnost

Časová platnost je vždy uvedena na jízdence a počítá se od označení jízdenky. Přesná časová platnost (od - do) SMS jízdenky je uvedena v SMS zprávě. Po uplynutí časové platnosti je jízdenka neplatná! 

Možnost posunutí časové a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky (kombinace s předplatní jízdenkou pro Prahu)

Pokud vyrážíte do Regionu (vnějších pásem) a máte předplatní jízdenku pro Prahu, můžete ji výhodně kombinovat s jednotlivou (krátkodobou) jízdenkou pro vnější pásma (1 až 7). Při zakoupení jízdenky u řidiče příměstského autobusu, nebo při označení předem zakoupené jízdenky v nástupní vlakové stanici v Praze, se aplikuje časový a pásmový posun platnosti této jízdenky. Čas a pásmo se počítá až od poslední stanice/zastávky v Praze a tudíž neplatíte za území Prahy dvakrát.

Příklad: Chci vyrazit na výlet do Kostelce nad Černými lesy, který leží ve 3. pásmu. Jelikož nastupuji v Praze v pásmu 0, potřeboval bych normálně pětipásmovou jízdenku za 40 Kč (pro pásma 0, B, 1, 2, 3) platnou 120 minut. Protože ale vlastním předplatní (dlouhodobou) jízdenku pro Prahu, mohu si zakoupit pouze třípásmovou jízdenku za 24 Kč (pro pásma 1, 2, 3) platnou 60 minut, neboť pražská pásma (0, B) již mám předplacena. Musím však řidiči autobusu předložit předplatní jízdenku pro Prahu ke kontrole! Je třeba také dbát i časové platnosti, délka cesty od hranice Prahy nesmí překročit časovou platnost jízdenky!

Mohu zvolit ještě jednu možnost - zakoupit si třípásmovou jízdenku v předprodeji a označit si ji až v okamžiku změny tarifního pásma z 0 nebo B na 1.

Předplatní (dlouhodobé) jízdné

V systému Pražské integrované dopravy (PID) jsou nejkratší dlouhodobé jízdenky na jeden měsíc (resp. 30 dní), nejdelší na jeden rok (resp. 365 dní). Cestující si sám volí začátek platnosti jízdenky. Již neplatí dříve zažité, že měsíční jízdenka platila pouze od prvního kalendářního dne v měsíci (či období) do posledního. V současnosti si můžete zakoupit jízdenku například od 21. července do 20. srpna. V drtivé většině případů jsou nahrávány v elektronické podobě na kartě nebo existují i v papírové formě. Je možné jejich vydání na jméno uživatele nebo jako přenosné jízdenky, které může v průběhu platnosti používat více cestujících (avšak nikoliv současně).

Pro území Prahy je možné si koupit jízdenky na 1 měsíc, 3 měsíce, 5 měsíců, 10 měsíců nebo 1 rok. Pro cestování ve vnějších tarifních pásmech (v Regionu) jsou k dispozici jízdenky s platností 1 nebo 3 měsíce,alternativně lze zakoupit také jízdenky v papírové podobě na 30 nebo 90 dní. Kupony pro vnější tarifní pásma se dají libovolně kombinovat s kuponem pro území Prahy - lze je nahrát oba na čipovouo kartu. Kupony pro vnější pásma je možné získat také v papírové podobě. Začátek časové platnosti kuponů může být různý podle potřeb cestujícího. Pro pravidelné cestování z Regionu do okrajových částí Prahy není nutné dokupovat kupon pro celou Prahu a je možné si předplatit pouze tarifní pásmo 0 (obsahuje pásmo 0 i B), které pokrývá dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vlaků v Praze. Pro všechny věkové kategorie nejsou k dispozici všechny typy dlouhodobých jízdenek!

Přenosné jízdenky

U dlouhodobých jízdenek můžete také zvolit variantu přenosných jízdenek (pouze pro území Prahy), která je o něco dražší, ale její používání není vázáno na konkrétní osobu. Jeden den na ní jezdí třeba manžel, druhý den manželka a třetí jedno z dětí. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující. Přenosné jízdenky jsou výhodné také pro firmy, při služebních cestách zaměstnanců po Praze. Pokud ve firmě nebo v rodině vykonáte alespoň 200 cest v roce za 32 Kč, vyplatí se vám přenosná roční jízdenka v ceně 6100 Kč.

Předplatné je výhodné

Využíváte k přepravě do práce, do školy či za zábavou městskou hromadnou dopravu v Praze alespoň 10 dní v měsíci? Potom se vám vyplatí předplatné.

Příklad: 10 dní = 20 cest, tj. 20 × 32 = 640 Kč, zatímco cena měsíční jízdenky je pouze 550 Kč.

Pokud si každý měsíc koupíte minimálně 18 jízdenek za 32 Kč, už se vám vyplatí zakoupení měsíční předplatní jízdenky pro Prahu, která stojí 550 Kč. Dlouhodobější předplatné je ještě výhodnější. Cena roční jízdenky pro Prahu je 3650 Kč, což vychází na méně než 310 Kč za měsíc. Pokud si kupujete 10 jízdenek za 32 Kč průměrně každý měsíc, vyplatí se vám předplatit si roční jízdné.

Průkazky PID

Průkazky PID mají dvojí účel:

 1. pokud si chcete zakoupit předplatné jízdné pro PID (např. měsíční nebo čtvrtletní jízdenka atd.)
 2. chcete-li prokázat nárok na slevu na jednotlivém jízdném (pro děti a seniory)

Tento článek se zabývá "klasickými" papírovými průkazkami PID. Místo ní lze alternativně použít čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku).

K vystavení průkazky PID je po potřeba řádně vyplněná a podepsaná žádanka, občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší než rok). Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka se vydává na počkání ve vybraných prodejních místech.

Druhy průkazek

1) Průkazka PID Občanská

 • Určena pro cestující od 19 do 60 let, kteří nejsou od 19 do 26 let studenty.
 • Využití průkazky:
 • Nákup předplatného jízdného pro území Prahy (P, 0, B) (kategorie Dospělý)
 • Nákup předplatného jízdného pro vnější pásma (0, B, 1 - 7) (kategorie Dospělý)

2) Průkazka PID "Dítě 6-15" (Žákovská)

 • Určena pro děti od 6 do 15 let, zejména v Regionu.
 • Využití průkazky:
 • Nákup předplatného jízdného pro vnější pásma za zvýhodněné ceny (kategorie Dítě)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné ceny pro děti do 15 let 

3) Průkazka PID Junior 15-18

 • Určena pro cestující od 15 do 18 let.
 • Využití průkazky:
 • Nákup zvýhodněného předplatného jízdného pro území Prahy (kategorie Junior)
 • Nákup zvýhodněného předplatného jízdného pro vnější pásma (kategorie Junior)

4) Průkazka PID Student 18-26

 • Určena pro cestující od 19 do 26 let, kteří studují na akreditované škole v ČR. Při zřizování průkazky pro studenty je požadováno vyplněné potvrzení o studiu na žádance.
 • Využití průkazky:
 • Nákup zvýhodněného předplatného jízdného pro území Prahy (kategorie Student)
 • Nákup předplatného jízdného pro vnější pásma (kategorie Student)

5) Průkazka PID Senior 60-65

 • Určena pro cestující od 60 do 65 let.
 • Využití průkazky:
 • Nákup zvýhodněného předplatného jízdného pro území Prahy (kategorie Senior)
 • Nákup předplatného jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné jednotlivé jízdné ("poloviční" jízdenky) na území Prahy

6) Průkazka PID pro občana v hmotné nouzi

 • Určen pro občany v hmotné nouzi a jiné zřetele hodné občany, zejména na území Prahy. Oproti ostatním průkazkám je při zřizování navíc potřeba předložit potvrzení
 1. o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 2. nebo Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 3. nebo potvrzení odboru sociální péče
 4. nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu a současně Rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu z důvodu, že invalidní důchod, který žadatel pobírá, přesahuje hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996
 5. případně potvrzení České správy důchodového zabezpečení o vydání tohoto Rozhodnutí
 • Využití průkazky:
 • Nákup zvýhodněného předplatného jízdného pro území Prahy (kategorie Senior)
 • Nákup předplatného jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné jednotlivé jízdné ("poloviční" jízdenky) na území Prahy

Děti v PID

Děti, žáci a studenti mohou využít široké škály slev na jízdném poskytovaných Prahou a Středočeským krajem. V Praze je poskytována sleva i pro doprovod dětí do 3 let.

1) Děti do 6 let

Bezplatná přeprava

 • Děti do 6 let cestují v celém systému PID zdarma. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

2) Děti od 6 do 10 let

Praha - bezplatná přeprava

Děti od 6 do 10 let v Praze můžou cestovat bezplatně, pokud prokáží svůj věk. K prokázání věku lze využít:

 • Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkazka jiného dopravce)
 • Průkazku PID "Dítě 6-15"
 • Čipovou kartu zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou věkovou kategorií
 • Průkaz PID "Dítě 6-15"
 • Žákovský průkaz

Pokud dítě nemůže prokázat věk do 10 let jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit zvýhodněnou ("poloviční") jízdenku.

Vnější pásma (Středočeský kraj) - sleva 75 %

 • Děti od 6 do 10 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné bez nutnosti prokazovat věk.

3) Děti od 10 do 15 let

Praha - 0 Kč

Děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat bezplatně, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 • Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
 • Průkazem PID "Dítě 6-15"

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud dítě neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit jízdenku.

Vnější pásma (Středočeský kraj) - sleva 75 % 

 • Děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku.

4) Junior od 15 do 18 let

Praha - zvýhodněné předplatné

V Praze je poskytována sleva pouze na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie "Junior". Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají. Předplatné jízdné lze pořídit k průkazce PID nebo v systému PID Lítačka (více informací).

Upozornění: Od 1. října se zlevňují juniorské předplatní kupóny na území Prahy cca o 50 % (více informací na webu pid.cz).

Vnější pásma (Středočeský kraj) - sleva 75 %  

V regionu mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové jízdné). Podmínkou je prokázání věku průkazem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií, potvrzeným vydavatelem průkazu (právnickou osobou).

 • Občanský průkaz
 • Pas
 • Žákovský průkaz
 • In Karta
 • Studijní průkazka potvrzená školou (s fotkou)

Student od 18 do 26 let

Praha - zvýhodněné předplatné

Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu pouze na předplatném jízdném až do 26 let, pouze za následujících podmínek:

 • Studují na škole akreditované v ČR
 • Jde o prezenční formu studia
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (každý akademický rok znovu)

Upozornění: Od 1. října se zlevňují studentské předplatní kupóny na území Prahy cca o 50 %.

Studentské průkazy

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS, mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku nebo ve výdejním místě ISIC Point, Letenská 118/1, Praha 1. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, mohou průkaz ISIC využít ke zřízení průkazky PID v ISIC Pointu (je potřeba přinést fotku), nebo si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 08/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění

Region - sleva 75 %

V Regionu mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné, musí ale při přepravní kontrole doložit věk a status studenta jedním z následujících způsobů

 • Kartou ISIC
 • Žákovským průkazem
 • Průkazkou PID s potvrzením o studiu
 • Kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou studentskou slevou a potvrzením o studiu

Senioři v PID

1) Senior od 60 do 65 let

Praha - zvýhodněné jízdné

Senioři od 60 do 70 let mohou jezdit v Praze za zvýhodněné (poloviční) jízdné, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 • Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou věkovou kategorií
 • Průkazkou PID "Senior 60-70"

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na slevu, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazky PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Upozornění: Od 1. října se zlevňují seniorské předplatní kupóny na území Prahy cca o 50 %.

Region - plnocenné jízdné

V Regionu není seniorům od 60 do 65 let poskytována žádná sleva na jízdném.

2) Senior od 65 do 70 let

Praha - 0 Kč

Senioři od 65 do 70 let cestují v Praze za 0 Kč, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 • Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
 • Průkazem PID "Senior 65-70"

Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii. Více informací v samostatném článku.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku (při prokázání nároku na slevu pro Seniory od 60 do 70 let stačí jízdenka zvýhodněná).

Region - sleva 75 %

Senioři od 65 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné, pokud prokáží věk občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Senior od 70 let

Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém systému PID kromě vlaků (metro, tramvaje, autobusy, lanová dráha, přívozy). K prokázání nároku na bezplatnou přepravu lze využít:

 1. Občanský průkaz země EU
 2. Cestovní pas
 3. Povolení k pobytu

Vlaky v Praze za 0 Kč

V Praze mohou senioři od 70 let cestovat za 0 Kč i vlaky PID, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Lítačkou s příslušnou aplikací
 2. Průkazem PID "Senior 70+"

Občan v hmotné nouzi (pouze Praha)

Kdo je občan v hmotné nouzi?

Občan v hmotné nouzi je osoba s trvalým pobytem v České republice:

 • poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze
 • osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996

Nárok na používání zvýhodněných krátkodobých jízdenek:

 • s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu

Nárok na používání zvýhodněných kupónů:

 • s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu
 • s nahranou aplikací na čipové kartě

Praha - zvýhodněné jízdné

Občané v hmotné nouzi mohou jezdit v Praze za zvýhodněné (poloviční) jízdné, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem:

 1. Průkazkou PID pro občana v hmotné nouzi

Jak cestovat příměstskými autobusy a využít přitom slevy na území Prahy?

Pro Vaši cestu je třeba vždy kromě pásmové platnosti počítat i s omezením časové platnosti jízdenky.

1. Cesta z Prahy s "pražskou tramvajenkou" nebo "dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného"

Máte-li předplatní jízdenku pro Prahu (od 65 let Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo Průkaz senior 65-70), není to žádný problém. Při nástupu do autobusu příměstské linky se při cestě z Prahy do vnějších pásem prokážete řidiči svojí jízdenkou a dokoupíte si plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem nebo si označíte plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy. Na plnocenné jízdence pro jednotlivou jízdu je sice vytištěno (v případě prodeje u řidiče) nebo označeno pásmo 0 (popřípadě B), ale platí pásmový i časový posun doby platnosti. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Neprokážete-li se předplatním jízdním dokladem (příp. Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo Průkazem senior 65-70), řidič Vám prodá plnocennou jízdenku včetně pásma 0 a B, neboť sleva na jízdenky pro jednotlivou jízdu na příměstských linkách se držitelům průkazky pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií "Senior od 60 do 70 let") nebo průkazky pro občany v hmotné nouzi neposkytuje při zakoupení jízdenky u řidiče.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

2. Cesta do Prahy s "pražskou tramvajenkou" nebo "dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného"

Pro cestu zpět je postup obdobný, jen pásma se počítají obráceně. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Pásmo B se v předplatném počítá jako součást pásma 0 a na doplňkových kuponech nebo na kuponech pro Prahu je označení pouze 0.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

3. Cesta z Prahy s jednotlivou jízdenkou

Máte-li v Praze jízdenku pro jednotlivou jízdu zvýhodněnou a tato jízdenka má časovou platnost alespoň do poslední zastávky na území hl. m. Prahy Vaší cesty (za podmínky, že jste držitelem průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 nebo čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií "Senior od 60 do 70 let" nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi a touto průkazkou se při nástupu řidiči prokážete bez vyzvání), pak je situace obdobná. Opět se při nástupu prokážete řidiči touto zvýhodněnou jízdenkou a průkazkou a dokoupíte si plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem nebo si označíte plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Neprokážete-li se zvýhodněnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu, řidič Vám prodá plnocennou jízdenku včetně pásma 0 a B, neboť sleva na jízdenky pro jednotlivou jízdu na příměstských linkách se držitelům průkazky pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií "Senior od 60 do 70 let") nebo průkazky pro občany v hmotné nouzi neposkytuje při zakoupení jízdenky u řidiče.

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

4. Cesta do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Poněkud komplikovanější je cesta zpět, protože pro uplatnění slevy v jednotlivém jízdném je nutné mít zvýhodněnou jízdenku pro pražský úsek zakoupenu již z předprodeje. Při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 (resp. při pokračování do pásma P) si označíte jízdenku pro jednotlivou jízdu pro potřebný počet vnějších pásem neprodleně při nástupu do vozidla nebo si ji zakoupíte u řidiče autobusu. Zvýhodněnou "pražskou" jízdenku při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 (resp. při pokračování do pásma P) si musíte označit neprodleně po změně pásma na B (ve výjimečných případech na 0), většinou tedy při překračování hranic Prahy.

Nemáte-li předem zakoupenou jízdenku zvýhodněnou (pro pražský úsek), nelze slevu v příměstských linkách poskytnout. Při nástupu do autobusu musíte zaplatit plnocenné jízdné i za úsek na území hl. m. Prahy.

Z hlediska odděleného financování území Středočeského kraje a území Prahy nelze postupovat jinak.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

5. Příklad pro cestu do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Pojedete z Kostelce nad Černými lesy do Prahy na Zličín a jste držitel průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 nebo čipovou kartu s nahranou věkovou tarifní kategorií "Senior od 60 do 70 let" nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi. V předprodeji nebo v automatu si zakoupíte jízdenku pro území hl. m. Prahy zvýhodněnou za 16 Kč. Při nástupu u řidiče si koupíte plnocennou jízdenku pro 3 vnější pásma (pásma 3, 2, 1) za 24 Kč. Po opuštění poslední zastávky v pásmu 1 se na informačním panelu zobrazí pásmo B. V tomto okamžiku si musíte označit jízdenku za 16 Kč z předprodeje. Pokud to neuděláte, vystavujete se od této chvíle riziku uložení přirážky k jízdnému 1500 Kč (při zaplacení na místě snížené na 800 Kč). Pokud nemáte zvýhodněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu v ceně 16 Kč z předprodeje, pak si zakoupíte jízdenku z Kostelce nad Černými lesy do Prahy na Háje za 40 Kč (5 pásem - 3, 2, 1, B, 0) a na Hájích si po přestupu v metru nebo v autobuse městské linky označíte jízdenku za 16 Kč, kterou si koupíte buď v předprodeji, nebo v automatu. Popřípadě lze celou cestu zaplatit jednorázově - jízdenkou pro 7 pásem (pásma 3, 2, 1, B, 0, P - dvojpásmo) za 54 Kč.

Převzato z webu pid.cz

Pro VHD - Střední Čechy upravil Jan Pecka