Rakovnicko I

Na podzim roku 2019 dojde k dalšímu významnému rozšíření systému Pražské integrované dopravy a to na oblast Rakovnicka. Níže Vám přinášíme informace k integraci této oblasti.

*V současné době probíhají jednání k integraci, proto vezměte následující článek jako orientační

Dominantním hráčem na Rakovnicku je dopravce Anexia Bus, která zde provozuje 29 regionálních linek a celkem 4 linky z Rakovníka do Prahy. Jeden z jejích vozů je na fotografii zachycen na autobusovém nádraží v Rakovníku.
Dominantním hráčem na Rakovnicku je dopravce Anexia Bus, která zde provozuje 29 regionálních linek a celkem 4 linky z Rakovníka do Prahy. Jeden z jejích vozů je na fotografii zachycen na autobusovém nádraží v Rakovníku.

Díky Tarifu Pražské integrované dopravy cestující výrazně ušetří zejména při pravidelném dojíždění mezi Prahou a Rakovníkem. Navíc ušetří za pražský úsek, pokud již vlastní předplatní jízdenku pro Prahu. Při cestách mezi Prahou a Rakovníkem bude platit jízdenka PID ve všech autobusových linkách i na železnici. Už nebude záležet, s jakým dopravcem jedete.

Zlepšení na nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Rakovnicka:

 • Zpravidelnění a zefektivnění přestupních vazeb v Rakovníku, Lužné, Krupé a Řevničově. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Zavedení přestupních vazeb na linky směřující do Prahu.
 • Zlepšení provázanosti s železniční dopravou. Zavedeny nové garantované přestupy na nádraží v Lužné. Zlepšení návazností v Rakovníku.
 • Rozšíření a zpravidelnění rychlíkové autobusové linky, která jede z Rakovníka přes Nové Strašecí a Stochov, Slovanku přímo do Prahu.
 • Nové, pravidelné a rychlé spojení Prahy a obcí Lišany, Krupá, Krušovice, Řevničov.
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (večerní a dopolední spoje).
 • Zpřehlednění linkového vedení v oblasti Křivoklátska.

Zlepšení na nové integrovaných regionálních linkách v oblasti Kladenska

 • Pravidelné přestupní vazby v Unhošti, Tuchlovicích, Kamenných Žehrovicích a na Velké Dobré. Spoje jedoucí do Prahy a do Kladna budou mezi sebou vzájemně provázány a proloženy. Vznikne tak pravidelná nabídka s častými intervaly.
 • Doplnění chybějících spojů především v mimošpičkových obdobích (výchozí nabídka spojů byla velmi nízká - dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledních hodinách, brzké ukončení provozu).
 • Páteřní linkou oblasti bude linka 365, která spojí Stochov a Prahu. Bude proložena s linkou 305 (Rakovník - Praha, Zličín). Obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá budou mít ve špičce spojení s Prahou každých 15 minut.
 • Linka 305 jede z obce Velká Dobrá po dálnici přímo na Zličín. Zajišťuje tak velmi rychlé spojení s Prahou.
 • Páteřní linky budou provázány s ostatními regionálními linkami, většina obcí v oblasti tak získá pravidelné a časté spojení s Prahou.
 • Zlepšení návaznosti autobusů na vlaky v oblasti, zejména pak ve Zbečně, kde jsou zajištěny přípoje na vlaku od Rakovníka i Berouna.

Připravovaný integrační projekt lze rozdělit na následující čtyři části:

1) Integrované spojení mezi Rakovníkem a Prahou

Linka 310612 přijela od Rakovníka do konečné zastávky Praha,,Hradčanská. Nově zde linky na Rakovník končit ani začínat nebudou.
Linka 310612 přijela od Rakovníka do konečné zastávky Praha,,Hradčanská. Nově zde linky na Rakovník končit ani začínat nebudou.
 • Rakovník a Prahu nově propojí dvě autobusové linky. Rychlíková linka 304, která pojede z Rakovníka přes Nové Strašecí a Stochov, Slovanku přímo na Zličín. Cesta z Rakovníka na Zličín tak bude trvat pouhých 54 minut. Několik spojů v ranní špičce navíc pojede z Rakovníka přímo do Prahy a jízdní doba se tak ještě zkrátí. Polovina spojů bude ze Zličína pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Bude tak umožněn přestup na metro A a tramvajové linky 22 a 25. V ranní špičce bude linka jezdit každých 10-15 minut, odpoledne pak každých 15 minut.
 • O víkendu je linka 304 navržena v intervalu 120 minut tak, aby tvořila souhrnný interval 60 min. s rychlíky linky R24. Tímto opatřením bude mít Rakovník každou hodinu rychlé spojení s Prahou i o víkendu.
 • Druhá navržená linka 305 bude kromě spojení s Prahou zajišťovat i místní a regionální obsluhu. Její trasa bude vedena z Rakovníka přes Lužnou, Lišany, Krupou, Krušovice, Řevničov, Nové Strašecí, Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velkou Dobrou. Z Velké Dobré pojede linka 305 po dálnici na Zličín. Všechny tyto obce nově získají velmi rychlé spojení s Prahou. Na linku bude navázáno velké množství regionálních linek. Velmi rychlé spojení s Prahou získají prakticky všechny obce v oblasti. V mimošpičkových obdobích a o víkendu je linka 305 proložena s linkou 304, vzniká tak pravidelný a souhrnný interval pro spojení Rakovník - Praha.

2) Integrace severní a východní oblasti Rakovnicka a Křivoklátska:

 • V souvislosti se zavedením linek 304 a 305 budou zaintegrovány další návazné regionální linky v oblastech severně a východně od Rakovníka. Páteřní linku 305 bude doplňovat linka 581 v trase Nové Strašecí - Lužná Žel. St.- Rakovník - Lubná. Linka 581 společně s linkou 305 plně nahradí linku B3. Linka 581 bude navazovat na téměř všechny rychlíky linky R24. V opačném směru bude linka navazovat v zastávce Rakovník, Šamotka na rychlíkovou autobusovou linku 304. Obyvatelé Lužné budou moci využít nejen přímé autobusové spojení s Prahou (linka 305), ale rovněž pohodlný přestup na rychlé vlaky a autobusu. V úseku Rakovník- Lubná zůstane linka zachována ve stejném rozsahu jako linka B3, která bude tímto opatřením zrušena.
 • Pro obce severně od Rakovníka budou zavedeny linky 584 a 585. Linka 584 pojede v trase Rakovník - Lišany - Krupá - Hředle - Mutějovice - Lhota pod Džbánem. Plně tak nahradí linku B56. V zastávce Krupá, Šustna bude zajištěn přestup na linku 305. Obce Mutějovice a Hředle tak získají s jedním přestupem pravidelné a rychlé spojení s Prahou. Linka 585 je navržena trasou z Rakovníka přes Lišany, Krupou, Hředle do zastávky Třeboc, Džbán, odkud část spojů bude pokračovat do Třeboce (Ročova) a část spojů přes Kroučovou, Kozojedy do Vinařic. Linka nahradí linky B75 a B35. V Třeboci bude zaveden garantovaný přestup na linky DÚK. Ve večerních a ranních hodinách, kdy linka DÚK nejede, linka 585 pojede až do obce Ročov. Vybrané spoje budou v zastávce Krupá, Šustna také navázány na linku 305 jedoucí do Prahu.
 • Trasa linky 585 je navržena z obce Vinařice a vedena v prokladu s linkou 619 v trase Vinařice - Kozojedy - Pochvalov - Kroučová - Řevničov - Třtice - Nové Strašecí - Lány - Tuchlovice - Kladno. V obci Vinařice bude nově zaveden garantovaný přestup na linky DÚK. Na každý spoj linky DÚK bude navazovat linka 619, případně také linka 585.
 • Velkým přestupním uzlem bude obec Řevničov, kde bude na linku 619 navazovat linka 305, a to jak ve směru do Prahy, tak ve směru do Rakovníka. Obce Kroučová, Kozojedy, Pochvalov, Smilovice a Vinařice tak získají nejen alternativní spojení s Rakovníkem, ale také rychlé spojení s Prahou s garantovaným přestupem.
 • Linku 310613 nahradí nově linka 582, která pojede z Rakovníka přes Nový Dům a Lány do Stochova ze zastávky Stochov, Slovanka pak bude ranní a odpolední spoj pokračovat do Prahy jako linka 305. Zbylé spoje budou vedeny do zastávky Stochov, Náměstí. Toto spojení bude nově zavedeno i o víkendech, kdy dojde k mírnému rozšíření nabídku.
 • Poslední linkou, která bude vyjíždět z Rakovníka, je linka 577 v trase Rakovník - Nový Dům - Křivoklát - Nezabudice. Nahradí linku B77, a to ve stejném rozsahu jako linka B77 provozována.
 • V oblasti Křivoklátska vznikne nová linka 579, která pojede v trase Branov - Karlova Ves - Roztoky - Křivoklát - Městečko - Velká Buková - Nezabudice. Linka nahradí současné linky 310202 a 310203. V Křivoklátu budou vybrané spoje navázány na vlakové spoje linky S75 ve směru Rakovník. Zároveň budou zachovány veškeré polohy školních spojů.

3) Integrované spojení mezi Stochovem a Prahou:

 • Mezi Prahou a Stochovem bude zavedena páteřní linka 365. Linka pojede ze Stochova přes obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá, Braškov, Kyšice, Unhošť, Jeneč, Hostivice s ukončením v zastávce Motol, kde bude zajištěn přestup na tramvajové linky 9,10 a 16 ve směru na Anděl a dále do centra. Pojede také přes zastávku Nemocnice Motol s pohodlným přestupem na metro A. V ranní a odpolední špičce pojede linka 365 ze Stochova každých 30 minut, z Unhoště pak každých 15 minut. Linka 365 v úseku Hostivice - Motol nahradí linku 347, která bude zkrácena do Hostivice a ukončena u vlakového nádraží. Zde bude zde umožněn přestup na vlakové linky.
 • V úseku Stochov, Slovanka - Velká Dobrá doplní linku 365 linka 305 (Rakovník - Praha), která pojede z Velké Dobré po dálnici na Zličín. Obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velká Dobrá budou mít ve špičce každých 15 minut spojení s Prahou. Ze zastávky Stochov, Náměstí pojede linka 618 (Kačice - Stochov - Kladno), ze které v zastávce Tuchlovice bude zaveden garantovaný přestup na linku 305. Centrum Stochova získá ve špičce každých 15 minut spojení s Prahou, a to jak na Zličín, tak na Motol. Kromě toho bude možné přestoupit v zastávce Stochov, Slovanka na rychlíkovou linku 304, zde je ovšem potřeba počítat s delší přestupní dobou vzhledem k umístění jednotlivých zastávek.

4) Integrace zbývající části Kladenska:

Linka 618 plně nahradí současnou linku A42 a bude značně rozšířen provoz linku. Ve špičce v intervalu 30 minut. V Tuchlovicích bude možné přestoupit na linku 305 ve směru do Prahu.
Linka 618 plně nahradí současnou linku A42 a bude značně rozšířen provoz linku. Ve špičce v intervalu 30 minut. V Tuchlovicích bude možné přestoupit na linku 305 ve směru do Prahu.
 • V rámci integrace Rakovnicka budou integrovány zbývající SID linky na Kladensku. Jednou z páteřních linek v této oblasti bude linka 618 v trase Kladno - Tuchlovice, Srby- Tuchlovice - Stochov a přibližně každý druhý spoj bude pokračovat přes Čelechovice do Kačice. Linka 618 plně nahradí současnou linku A42 a bude značně rozšířen provoz linku. Ve špičce v intervalu 30 minut. V Tuchlovicích bude možné přestoupit na linku 305 ve směru do Prahu.
 • Linka 618 bude vzájemně prokládána s linkou 619, která jede v trase Kladno - Kamenné Žehrovice - Tuchlovice - Lány - Rynholec - Nové Strašecí a vybrané spoje pojedou přes Třtice a Řevničov dále na Vinařice, kde bude zajištěn přípoj na linku DÚK ve směru Louny. Linka 618 nahradí linky SID mezi Kladnem a Novým Strašecím. Novinkou bude plošnější a efektivnější obsluha obce Lány, kde každý spoj pojede přes zastávku Lány, Lesní, čímž dojde k lepší dopravní obsluze celé obce. V Tuchlovicích bude možné na linku 619 přestoupit z linky 365 (Stochov - Praha). Doplní se také nabídka spojů mezi Kladnem a Stochovem, kde bude možné kromě přímé linky 618 využít kombinaci linek 619 a 365.
 • Linka 619 se bude v úseku Nové Strašecí - Kamenné Žehrovice prokládat s linkou 305 (Rakovník - Praha). V Kamenných Žehrovicích bude možné přestoupit z linky 305 na linky směřující do Kladna. Pro spojení Nového Strašecí a Kladna tak kromě přímé linky 619 bude možné využít kombinaci linek 305 a 555 (Zbečno - Kladno), díky čemuž vznikne ve špičce spojení každých 15 minut.
 • Poslední páteřní linkou je linka 555 v trase Kladno - Kamenné Žehrovice - Žilina - Lhota -Bratronice - Běleč - Zbečno, vybrané spoje budou pokračovat do obce Újezd nad Zbečnem. Školní spoje v pracovní dny a dva páry spojů o víkendu budou pokračovat ze zastávky Zbečno, Žel. st. dále na Křivoklát. Dojde také k lepší obsluze školy Písky, vybrané spoje pojedou zároveň k základní škole Křivoklát. Ve Zbečně dojde k dlouho požadovanému zlepšení návazností na vlaky linky S75, a to jak ve směru Rakovník, tak ve směru Beroun. Přestupy mezi vlakem a autobusem budou garantované.
 • V zastávce Kamenné Žehrovice vznikne velký přestupní uzel linek 305 a 555 ze všech směrů (Praha, Rakovník, Zbečno a Kladno). Mezi jednotlivými linkami bude možné garantované přestoupit. Pro obce Sýkořice, Běleč, Bratronice, Lhota a Žilina tato skutečnost znamená možnost využití rychlého spojení po dálnici na Zličín, které zajišťuje linka 305. Zároveň vznikne velmi časté a pravidelné spojení měst Rakovník a Kladno, ve špičce v intervalu 30 minut.
 • Z Kladna bude dále vyjíždět linka 625 v trase Kladno - Velká Dobrá- Družec - Bratronice - Horní Bezděkov a Unhošť, kde se většina spojů změní na linku 365 ve směru na Prahu. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o přímé vozy, získají tak jmenované obce alternativní nebo zcela nové spojení s Prahou bez nutnosti přestupování. Obce Družec, Bratronice a Horní Bezděkov získají přímé spojení s Prahou. Zároveň, ale dochází i výraznému nárůstů počtu spojů ve směru Kladno oproti současnému stavu. Linka 625 nahradí současné SID linky A33 a částečně A34. Navíc bude zlepšena dopravní obsluha obce Družec, jelikož linka pojede ze zastávky Družec, Náměstí přes zastávky Družec, Most a Družec, U Rybníka přímo na Velkou Dobrou. Družec a Kladno spojí také linka 629, která bude trasována přes Doksy (v trase současné linky A34). Ve Velké Dobré bude umožněn z linky 629 přestup na linku 305, která pojede následně po dálnici na Zličín. Obec Družec bude tedy spojena s Prahou velmi rychlým spojením.
 • Mezi Kladnem a Berounem bude zavedena linka 630, která nahradí současnou linku A30. Pojede přes obce Pletený Újezd, Braškov, Unhošť, Malé Kyšice, Chyňava a Železná. V Unhošti bude zajištěn garantovaný přestup mezi linkami 630 a 365, která pokračuje dále do Prahu. Současně bude také prodloužena linka 307 přes obce Malé Přítočno a Velké Přítočno dále do Kladna.

Změna názvu zastávek:

Zrušené linky:

Původní materiál: IDSK (uveřejněn na webu obce Unhošť)

Úprava pro web: Jan Pecka